quick_menu_tit

커뮤니티

진료시간안내

CONSULTATION HOUR

  • 평일 09:30 ~ 18:30
  • 토요일 09:00 ~ 14:00
  • 점심시간 13:00 ~ 14:00

목요일,일요일, 공휴일은 휴진입니다.

전화상담문의

  • 02-948-4482
  • FAX. 02-948-4489
  • 커뮤니티
  • 공지사항

공지사항

 작성자 관리자  작성일 2021-03-31  

비급여안내
 

 

중분류

소분류

진료비용항목

항목별가격정보(단위:원)

특이사항

최종변경일

코드

명칭

구분

비용

최저비용

최고비용

치료
재료대
포함

약제비
포함

검사료

신경계 기능검사

FY8940000

자율신경계이상검사

심박변이도검사

 

50,000

 

 

 

 

 

21.03.29

검사료

신경계 기능검사

FZ690

주의력검사

 

130,000

 

 

 

 

 

21.03.29

검사료

신경계 기능검사

FY701

증상 및 행동 평가척도-불안척도

 

50,000

 

 

 

 

 

21.03.30

검사료

신경계 기능검사

FY713

증상 및 행동 평가척도-우울척도

 

50,000

 

 

 

 

 

21.03.30

주사료

주사료

 

영양제, 수액, 비타민 주사

 

 

40,000

150,000

O

O

 

21.03.30

정신요법료

정신요법료

NZ005

안구운동 민감소실 및 재처리요법

 

160,000

 

 

 

 

 

21.03.29

정신요법료

정신요법료

NZ011

정신분석적 정신치료

 

160,000

 

 

 

 

 

21.03.30

약제비

 

653801462

신일염산치아민정10밀리그람(10밀리그람)

 

50

 

 

 

 

 

21.03.30

약제비

 

647802340

트레스탄캡슐(150밀리그램)

 

500

 

 

 

 

 

21.03.30

약제비

 

651902421

하이라제정(10밀리그램)

 

500

 

 

 

 

 

21.03.30

제증명수수료

 

PDE010001

영문 일반진단서

 

50,000

 

 

 

 

 

21.03.30

제증명수수료

 

PDZ010000

일반진단서

 

20,000

 

 

 

 

 

21.03.30

제증명수수료

 

PDZ010002

근로능력평가용진단서

 

10,000

 

 

 

 

 

21.03.30

제증명수수료

 

PDZ070002

장애 정도 심사용 진단서-정신적장애

 

40,000

 

 

 

 

 

21.03.30

제증명수수료

 

PDZ080000

병무용진단서

 

40,000

 

 

 

 

 

21.03.30

제증명수수료

 

PDZ100000

국민연금 장애심사용진단서

 

15,000

 

 

 

 

 

21.03.30

제증명수수료

 

PDZ110101

진료기록사본-1~5매

 

1,000

 

 

 

 

 

21.03.30

제증명수수료

 

PDZ110102

진료기록사본-6매 이상

 

100

 

 

 

 

 

21.03.30

제증명수수료

 

PDZ160000

제증명서사본

 

20,000

 

 

 

 

 

21.03.30

제증명수수료

 

PDZ170000

장애인증명서

 

20,000

 

 

 

 

 

21.03.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


다음글 : 개인정보 휴면처리 안내